Aktualności

Wiadomości dla branży budowlanej

Grupy Robocze

Zakres tematyczny

GRUPA

GR1

Działa od:
2011-11-03

Przewodnicząca GR1

mgr inż. arch. Danuta Strembicka

Zagospodarowanie Działki Budowlanej


Obszary zainteresowań GR:

Efektywne wykorzystanie działki budowlanej a koszty spełniania wymagań; Wpływ rozwoju zrównoważonego na sytuowanie budynku na działce budowlanej; Ochrona interesu osób trzecich, a zagospodarowanie działki budowlanej; Wpływ procedury stosowania odstępstw od przepisów, a możliwości przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania

GRUPA

GR2

Działa od:
2011-10-26

Przewodniczący GR2

mgr inż. Krzysztof Cichowski

Wyposażenie Techniczne Budynków


Obszary zainteresowań GR:

Systemy instalacyjne a zasadność istniejącego podziału wymagań dla poszczególnych instalacji; Rozwiązania innowacyjne, postęp techniczny a aktualność wymagań dla instalacji, w tym określonych w PN przywołanych w Warunkach Technicznych; Wyposażenie techniczne budynków jako wyznacznik standardu budynku; Zabezpieczenia techniczne i zarządzanie bezpieczeństwem w budynku

GRUPA

GR3

Działa od:
2011-11-04

Przewodniczący GR3

Witold Strzelecki

Bezpieczeństwo Konstrukcji i Użytkowania


Obszary zainteresowań GR:

Nowe technologie a bezpieczeństwo konstrukcji; Wpływ stosowania rozwiązań technicznych na bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowania; Zarządzanie ryzykiem awarii systemów technicznych a bezpieczeństwo konstrukcji budynków

GRUPA

GR4

Działa od:
2011-10-19

Przewodniczący GR4

dr inż. Dariusz Ratajczak

Bezpieczeństwo Pożarowe


Obszary zainteresowań GR:

Wady i zalety regulowania przepisów ppoż. dotyczących budynków w różnych aktach prawnych; Bezpieczeństwo pożarowe budynków a nakłady finansowe niezbędne do jego uzyskania; Możliwość stosowania rozwiązań alternatywnych a procedura odstępstw od przepisów

GRUPA

GR5

Działa od:
2011-11-07

Higiena i Zdrowie


Obszary zainteresowań GR:

Aktualne wymagania dotyczące higieny i zdrowia, a jakość środowiska wewnętrznego; Kosztami ochrony użytkowników budynków oraz osób trzecich przed zagrożeniami dla higieny i zdrowia ludzi; Konsekwencje możliwych zagrożeń dla higieny i zdrowia ludzi a koniecznością zmiany wymagań

GRUPA

GR6

Działa od:
2011-10-25

Racjonalizacja Użytkowania Energii


Obszary zainteresowań GR:

Racjonalizacja użytkowania energii w świetle aktualnego standardu energetycznego budynków; Optymalizacja kosztowej racjonalizacji użytkowania energii; Możliwości stosowania rozwiązań alternatywnych a procedura odstępstw od przepisów

GRUPA

GR7

Działa od:
2013-08-27

Przewodnicząca GR7

dr inż. arch. Marta Promińska

Środowisko i zasoby naturalne


Obszary zainteresowań GR:

Zagadnienia wynikające z Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 305/2011 z dn. 9 marca 2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pózń. zm.) w zakresie zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych rozumianych jako: ponowne wykorzystanie lub recykling obiektów budowlanych oraz wchodzących w ich skład materiałów i części po rozbiórce, trwałość obiektów budowlanych praz wykorzystanie w obiektach budowlanych przyjaznych środowisku surowców i materiałów wtórnych.

GRUPA

GR8

Działa od:
2015-07-06

Przewodniczący GR8

mgr inż. Lech Misiewicz

Ochrona Przed Hałasem i Drganiami


Obszary zainteresowań GR:

Kwestie wynikające z ustaleń Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 305/2011 z dn. 9 marca 2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pózń. zm.) w zakresie ochrony przed hałasem a także drganiami w szczególności z uwagi na hałas odbierany przez użytkowników budynków lub otoczenia w celu stworzenia odpowiednich warunków życia i zapewnienia odpowiedniego komfortu w ramach każdej ze sfer korzystania z budynku.

portal grup roboczych